Kontakt

Kontakt os

Vi er på kontoret hverdage fra kl. 08:30-16:30. Med vagttelefonen åben 24 timer i døgnet året rundt, er vi tilgængelige når du har brug for det!


Telefon

+45 7025 3515

24/7 vagttelefon

E-mail

info@supporters.dk

support@supporters.dk

Hovedkontor

Supporters A/S

Ledreborg Allé 118E

DK-4000 Roskilde

CVR-nr. DK32272592


Andre lokationer

Havndal

Silkeborg

Sikkerhed og compliance

Besøg vores Trust Center for at læse mere.


Support

Opret en support-sag

Ved at klikke på "Opret sag" bekræfter du dit samtykke i behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Support

Opret en support-sag

Ved at klikke på "Opret sag" bekræfter du dit samtykke i behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Handelsbetingelser

1. Generelt

Disse handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Priserne reguleres årligt med min. 3 % med indeks 100 på tegningsdatoen.

3. Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis en sidste rettidige betalingsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Supporters er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil det fulde beløb er indbetalt. Rykkergebyr udgør kr. 125,00. Købers indbetalinger afskrives først på renter og rykkergebyr, og herefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Supporters, som ikke er skriftligt anerkendt af Supporters og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen.

Hardware og software er Supporters ejendom indtil betaling er modtaget for de gældende varer. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Supporters, som om levering var sket til aftalte tid. Dette kan dog fraviges ved skriftlig accept fra Supporters.

4. Garanti

Supporters giver kunden garanti svarende til den, som Supporters har modtaget fra underleverandører/producenter. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra Supporters side, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt.

5. Ejendomsforbehold

Supporters forbeholder sig ejendomsretten til leverede ydelser indtil hele købesummen inkl. lev. omk., evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Software og hardware leveret i forbindelse med support-, backup- og/eller sikkerhedsmodulerne udlejes for en given periode og skal afleveres ved aftalens ophør.

6. Levering

Supporters kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer som skyldes udefra kommende forhold eller lignende.

7. Bestillingsfejl

Ydelser krediteres ikke, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvor skriftlig aftale foreligger, vil der altid blive faktureret et returgebyr på 15 %.

8. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Supporters.

9. Produktændringer

Supporters forbeholder sig ret uden varsel at ændre produkter eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og Supporters er uden ansvar af nogen art, for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

11. Fortrolighed

Begge parter er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle ydelser, der ikke forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige.

12. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte og uden ugrundet ophold skriftlig reklamere med angivelse af eventuelle fejl, indenfor maks. 8 dage. Supporters kan herefter frit vælge om fejlen skal afhjælpes.

Supporters kan ikke holdes ansvarlig for funktionsduelighed, bivirkninger eller følgeskader af nbefalede opdateringer udviklet af tredjemand. Supporters tager ikke nogen form for ansvar i forbindelse med sikkerhedsbrister introduceret til købers system, gennem anbefalede opdateringer. Såfremt Supporters har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtigelsen alene på de solgte produkter. Supporters forbeholder sig retten til at teste ydelser, som påstås defekte. Hvis ydelsen findes ok efter test, må der påregnes en regning for udført arbejde. I tilfælde af fejl vil ydelsen blive ombyttet eller krediteret.

13. Ansvarsbegrænsning

Supporters’ ydelse omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”). Købers brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. Supporters er alene forpligtet til at erstatte købers tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra Supporters' side. Supporters' erstatningspligt omfatter alene købers direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ifbm. tab af data, ikke erstattes. Supporters er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som Supporters ikke selvstændig er ansvarlig for. Supporters er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres køber eller tredjemand som følge af købers anvendelse af resultater fra ydelsen. Supporters' samlede erstatningspligt udgør maksimalt fakturabeløbet vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet. Supporters kan ikke holdes ansvarlig for udbedring af fejl som koster penge at udbedre, såfremt køber ikke ønsker at betale for udbedringen. Endvidere kan Supporters ikke holdes ansvarlig for udbedring af fejl der ikke har en leverandør anbefaling løsning. Supporters kan ikke gøres ansvarlig for installation af opdateringer som kræver specialviden, online registrering eller forudgående kendskab til købers installation. I dette tilfælde er Supporters berettiget til at indhente hjælp fra 3. part på købers regning, såfremt køber ikke skriftligt vælger at frabede sig opdateringen. Supporters garanterer ikke for at alle sikkerhedsbrister på købers installation kan findes eller udbedres.

14. Løbetid og opsigelse

En aftale om abonnement kan opsiges med 6 måneder. Aftalen løber indtil den skriftligt opsiges med mindst 6 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned. Såfremt køber ikke skriftligt opsiger aftalen, fortsætter aftalen automatisk til de til enhver tid gældende vilkår og priser.

15. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Supporters er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Supporters’ leveret ydelse i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes Supporters’ fejl.

16. Transport af rettigheder

Supporters er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen, til tredjemand.

17. Tvister

Enhver tvist mellem køber og Supporters skal afgøres efter dansk lov.